Utbildningskontorets utredare ser en välfungerande pedagogisk omsorg där barnen ges stora möjligheter att växa och utvecklas. Hacer Karabas har lång erfarenhet av att arbeta som dagbarnvårdare, är positiv och har ett stort engagemang.

Verksamheten har ett tätt samarbete med flera andra pedagogiska omsorger i området, vilket ökar flexibiliteten i det pedagogiska arbetet. Det finns till exempel möjlighet att organisera i åldershomogena grupper och att byta lokal vid behov. Verksamheten inomhus bedrivs i en tillbyggd lokal som anpassats för det pedagogiska arbetet. Utbildningskontorets utredare uppfattar att lokalen är rymlig och möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande. Vidare finns ett stort utbud av leksaker, kreativt material och naturmaterial tillgängligt. Det pågående arbetet presenteras för vårdnadshavare på väggarna och påminner barnen om vilka aktiviteter och ämnen de arbetar med.

Utomhuspedagogik är en stor del av verksamheten och på förmiddagarna är de alltid ute, vilket Utbildningskontorets utredare fick ta del av under besöket, då de hade planerade aktiviteter i åldershomogena grupper tillsammans med annan pedagogisk omsorg.